Altalebi, H., Atiyah, A., Farid, S. (2022). Epoxy-Nanoceramic Composites for 5G Antennas. , 40(12), 1783-1790. doi: 10.30684/etj.2022.134894.1254
Hasanain B. Altalebi; Alaa A. Atiyah; Saad B.H. Farid. "Epoxy-Nanoceramic Composites for 5G Antennas". , 40, 12, 2022, 1783-1790. doi: 10.30684/etj.2022.134894.1254
Altalebi, H., Atiyah, A., Farid, S. (2022). 'Epoxy-Nanoceramic Composites for 5G Antennas', , 40(12), pp. 1783-1790. doi: 10.30684/etj.2022.134894.1254
Altalebi, H., Atiyah, A., Farid, S. Epoxy-Nanoceramic Composites for 5G Antennas. , 2022; 40(12): 1783-1790. doi: 10.30684/etj.2022.134894.1254