Sabah Jasem, N., Faisal Ghadhib, M. (2022). Urban sprawl towards the water fronts of the city of Ramadi. , 2022(3), 2767-2795. doi: 10.37653/juah.2022.176508
Nehad Sabah Jasem; Meshaal Faisal Ghadhib. "Urban sprawl towards the water fronts of the city of Ramadi". , 2022, 3, 2022, 2767-2795. doi: 10.37653/juah.2022.176508
Sabah Jasem, N., Faisal Ghadhib, M. (2022). 'Urban sprawl towards the water fronts of the city of Ramadi', , 2022(3), pp. 2767-2795. doi: 10.37653/juah.2022.176508
Sabah Jasem, N., Faisal Ghadhib, M. Urban sprawl towards the water fronts of the city of Ramadi. , 2022; 2022(3): 2767-2795. doi: 10.37653/juah.2022.176508