Khudhair, M., Husain, S., Jassim, Z., Salih, S. (2018). Transesterification of Castor Oil by Using Methanol and Ethanol (50/50) Mixture. , 36(1B), 59-63. doi: 10.30684/etj.36.1B.10
Muna M. Khudhair; Sajeda A. Husain; Zahraa M. Jassim; Shefaa M. Salih. "Transesterification of Castor Oil by Using Methanol and Ethanol (50/50) Mixture". , 36, 1B, 2018, 59-63. doi: 10.30684/etj.36.1B.10
Khudhair, M., Husain, S., Jassim, Z., Salih, S. (2018). 'Transesterification of Castor Oil by Using Methanol and Ethanol (50/50) Mixture', , 36(1B), pp. 59-63. doi: 10.30684/etj.36.1B.10
Khudhair, M., Husain, S., Jassim, Z., Salih, S. Transesterification of Castor Oil by Using Methanol and Ethanol (50/50) Mixture. , 2018; 36(1B): 59-63. doi: 10.30684/etj.36.1B.10