(2021). Palm Trees in the Arts of Mesopotamia. , 6(2), 3-82. doi: 10.33899/athar.2021.169564
. "Palm Trees in the Arts of Mesopotamia". , 6, 2, 2021, 3-82. doi: 10.33899/athar.2021.169564
(2021). 'Palm Trees in the Arts of Mesopotamia', , 6(2), pp. 3-82. doi: 10.33899/athar.2021.169564
Palm Trees in the Arts of Mesopotamia. , 2021; 6(2): 3-82. doi: 10.33899/athar.2021.169564