حمد, . (2021). تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة). , 23(76), 299-302. doi: 10.33899/alaw.2021.169242
سارة أحمد حمد. "تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة)". , 23, 76, 2021, 299-302. doi: 10.33899/alaw.2021.169242
حمد, . (2021). 'تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة)', , 23(76), pp. 299-302. doi: 10.33899/alaw.2021.169242
حمد, . تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة). , 2021; 23(76): 299-302. doi: 10.33899/alaw.2021.169242