الخالدی, . (2021). حــکــم النــیــابــة فــی الــعــبــادات. , 51(85), 543-562. doi: 10.33899/radab.2021.168330
جاسم محمد حمید الخالدی. "حــکــم النــیــابــة فــی الــعــبــادات". , 51, 85, 2021, 543-562. doi: 10.33899/radab.2021.168330
الخالدی, . (2021). 'حــکــم النــیــابــة فــی الــعــبــادات', , 51(85), pp. 543-562. doi: 10.33899/radab.2021.168330
الخالدی, . حــکــم النــیــابــة فــی الــعــبــادات. , 2021; 51(85): 543-562. doi: 10.33899/radab.2021.168330